Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Beyond Infinity Kft. mint szolgál­tató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a https://svtonline.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételének során létre­jött szerző­dések­re irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a szolgál­tatás(oka)t igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) – a továbbiakban együtte­sen Felek ‑  jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan online és offline igénybe vett szolgáltatásra, amelye(ke)t Megrendelő Szolgáltató a https://svtonline.hu, www.onlinesvt.huwww.svtplusz.hu honlapjain és azok aldomainjein igénybe vesz.

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül meg­kötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A honlap működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a meg­adott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://svtonline.hu/aszf címen, és egy kattintással meg­nyit­hatók, valamint letölthető a honlap minden regisztrációs felületéről.

A Szolgáltatások igénybevételével Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezt a vonatkozó online űr­lapo­kon és papíralapú dokumentumokon megfelelő módon jeleznie szükséges. Amennyiben Meg­rendelő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

I.  A Szolgáltató adatai

Név: Beyond Infinity Kft.
Székhely: 3235
Mátraszentimre, Széchenyi utca 24.
Adószám: 28986980-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-038466
Számlavezető bank neve: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10700440-72434239-51100005
IBAN: HU60170004407243423951100005
Email: renata@svtonline.hu
Telefon: 06 20 448 7958
A szerződés nyelve: magyar

II. Általános rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben részletezett Szolgáltatások kereteit A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal össze­függő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgál­tatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállal­kozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonat­kozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 3. A jelen Szabályzat 2018. augusztus 16. napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
 4. A honlap használója (Felhasználó, Érintett, Megrendelő, Fogyasztó), amennyiben a Szolgáltató által üzemel­tetett honlapra belép, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha a honlap­nak nem regisztrált felhasználója –, a honlap használatával elfogadja, hogy rá nézve a honlap használatá­val kapcsolatos valamennyi szabályozás (Adatkezelési tájékoztató, ÁSZF, Impresszum és Szerzői jogok, Felelősségkizárás) automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, a honlap tartalmának megtekintésére nem jogosult.
 5. Szolgáltató minden jogot fenntart magának a honlap, annak bármely részlete és az azon meg­jelenő tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében. A Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzá­járulása nélkül tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

III. A szolgáltatások fajtái

A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti az általa nyújtott Szolgáltatások nevét, leírását, árát, igénybevételének feltételeit.

Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • SVT-kurzusok
 • SVT-workshopok
 • SVT Klub
 • Spirituális, önfejlesztő, önismereti és egyéb workshopok, tréningek és tanfolyamok
 • Spirituális, önfejlesztő, önismereti és egyéb rendezvények
 • SVT-alkalmazással kapcsolatos tanácsadás
 • Ingák és online tananyagok, e-bookok, stb. árusítása (a továbbiakban: Termékek)

Ezen termékek a honlapon keresztül vásárolhatóak meg. A honlapon található cikkek, képek és termékek bármilyen nemű másolása, átvétele, engedély nélküli megjelenítése az írásos hozzájárulásunk nélkül szigorúan tilos!

Amennyiben Felhasználónak bármely Szolgáltatással kapcsolatban több információra van szük­sége, kérjük, lépjen kapcsolatba Szolgáltatóval a megadott elérhetőségeken.

IV. A szolgáltatások ára

 1. A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás vagy Termék mellett feltüntetett összeg, amely magyar forintban értendő bruttó összeg. Az árak , az ÁFA-t tartalmazzák, a szállítási költséget azonban külföldi szállítás esetén nem foglalják magukban. A külföldre történő szállítás költsége a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt megjelenik a megrendelő űrlapon.
 2. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartal­maz.
 3. Szolgáltató fenntartja a honlapról megrendelhető Szolgáltatások és Termékek árai változ­tatásá­nak jogát. A módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módo­sítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra és Termékre nem vonatkozik.
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció­ról és annak pontos időtartamáról.
 5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, külö­nös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem fel­ajánl­hatja a helyes áron törté­nő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 6. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybe­hangzó kifejezé­sé­vel jön létre. Amennyiben Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilat­kozat, abban az esetben nem beszél­hetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyek­ből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt meg­rendelés semmis szerződésnek tekintendő.

V. A Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF Szolgáltató minden Szolgáltatásának megrendelésére vonatkozóan teljes körű­en szabályozza Felek jogait és kötelezettségeit. Felhasználó a honlapon történő jelentkezésé­vel ki­jelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzé­tett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és el­fogadja, az adatkezelésekhez – különös tekintettel személyes adatai harmadik országba való továbbí­tására vonatkozóan – hozzá­járul.
 2. Szolgáltató kijelenti, Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között.
 3. Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybe vételéhez törvényes képviselő­jé­nek hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen személy a szolgáltatásokat nem veheti igénybe.
 4. Az oldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, döntéseiért. Amennyiben a Szolgáltatások megrendelése és/vagy teljesítése során ennek ellenkezője derülne ki, Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás teljesí­tésé­től elállhat.

VI. Az SVT- és egyéb képzéseken, rendezvényeken való részvétel

1.    A jelentkezés feltételei

 1. Online képzésre, rendezvényre a jelentkezés kizárólag a honlapon található megfelelő űrlap kitöltésével lehet­séges. Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó Megrendelését a jelentkezés gombra kattintva adja le.
 2. Offline képzésre, rendezvényre Felhasználó többféle módon is jelentkezhet:
 • a honlapon található megfelelő űrlap kitöltésével;
 • emailben: Felek ebben az esetben kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létre­jött jog­viszony alapja az e-mailen történő együttműködés, így az egymás közt folyta­tandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés;
 • telefonon: Felek ebben az esetben kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létre­jött jog­viszony alapja a szóban történt megállapodás.
 1. Felek között a képzéseken való részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, ikta­tá­sra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető.

A szerződés létrejöttét online képzés esetén a jelentkezési űrlap, és annak Szolgáltató által e-mail­ben történő visszaigazolása, valamint a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

Offline szerződés esetén a szerződés létrejöttét az jelentkezést visszaigazoló e-mail és/vagy a kiállított számla igazolja.

 1. Felhasználó a jelentkezések során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során meg­adott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerző­dés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adatai­val veszi igénybe szolgáltatásait.
 2. Szolgáltató minden, nem a honlapon keresztül történt Megrendelés esetén felhívja Megrendelő figyel­mét a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok (jelen ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató, Felelősségkizárás) érvényességére, és közli ezek elérhetőségét, illetve hozzáférést bizto­sít ezek áttekintésére.
 3. Adatbeviteli hibák javítására online Megrendelés esetén a Megrendelés elküldésére szolgáló gomb­ra történő kattintás előtt bár­mikor lehetőség van. Amennyiben Megrendelő a Megrendelés el­küldését követően szeretne a meg­adott adatain változtatni, azt haladéktalanul jeleznie szükséges Szolgáltató felé a megadott elér­hetőségek bármelyikén, vagy a Megrendelést visszaigazoló emailre küldött válasz-emailben.
 4. Offline megrendelés esetén a megadott adatok javítását Megrendelő a Szolgáltató által meg­adott elérhetőségeken kérheti.
 5. Szolgál­tatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra vissza­vezet­hető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.
 6. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2.    Felek jogai és kötelezettségei a képzéseken való részvételt illetően

a.   Megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. Megrendelőnek jogában áll a képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A képzés anyagait Megrendelő nem veheti vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe. Megrendelő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.
 2. SVT Alap- és Haladó kurzusra történő jelentkezés esetén Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató személyes adatait továbbítja a Spiritual Response Associationnek, a kurzus el­végzését tanúsító igazolás kiállítása érdekében.
 3. Az offline képzéseken, rendezvényeken a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videó­felvétel készítése. Ezen pont megszegése Megrendelő részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben Szolgáltató a képzés, illetve rendezvény részvételi díját nem téríti vissza.
 4. Az online képzésen a Szolgáltató által készített videó-, illetve hangfelvételt Megrendelő a képzés része­ként saját használatra megkapja.
 5. A képzésen résztvevő Megrendelő nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

b.   Szolgáltató jogai és kötelezettségei.

 1. A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a képzés napja előtt minimum 3 nappal Megrendelő e-mailen jelzi. A képzés napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.
 2. Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a Megrendelőtől, akinek a részvételi díja a képzést megelőző napon még nem érkezett meg Szolgáltató bankszámlájára átutalásos fizetés válasz­tása esetén, illetve aki a képzés előtt a részvételi díjat készpénzben nem egyenlíti ki.
 3. Lehetőség van a képzésen résztvevő személyét a képzést megelőző napig módosítani, akár a befizetés megérkezése után is.
 4. Szolgáltatónak jogában áll a képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a kép­zés ismertetőjében meghatározott minimális létszámot, vagy ha Szolgáltató a képzés meg­tartásá­ban akadályoztatásra kerül (pl. betegség miatt), vagy egyéb vis major esemény be­követ­kezése esetén. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben Megrendelőket a lehető leg­hama­rabb értesíti a képzés elmaradásáról, és a képzést Megrendelők részvételi díját maradék­talanul vissza­utalja az értesítés napjától számított 8 napon belül. Megrendelő jogosult részvételi díját másik idő­pontban tartandó képzésen történő részvételre fel­használni.
 5. Szolgáltató jogosult a képzésen résztvevő Megrendelőt a részvételből kizárni, amennyiben maga­tartása a képzést, Szolgáltatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a képzést. A képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a képzés díja nem jár vissza.

VII. A Szolgáltatások és Termékek megrendelése, vásárlása

1.     Az online megrendelés menete

 1. A honlapon megjelenített szolgáltatások online rendelhetőek meg.
 2. Az Felhasználó az adatai megadásával, majd a „Jelentkezés” gombra kattintással tud jelentkezni az adott kurzusra, képzésre. Itt esetenként egy pipálós mezővel lehetősége nyílik további terméket is hozzáadni a megrendeléséhez.
 3. A Megrendelés befejezéséhez az űrlap tartalmának leellenőrzése után az űrlap alján található jelölőnégyzet kipipálásával Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha Megrendelő korábban már vásárolt nálunk, akkor érdemes ugyanazzal az emailcímmel vásárolnia
 4. Felhasználó a Megrendelés elküldését követően emailben visszaigazolást kap. Amennyiben e vissza­igazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő el­vár­ható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazo­lása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzá­férhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiók­jához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 5. Az online Megrendelést követően Szolgáltató díjbekérőt, majd a sikeres fizetést követően pdf formátumú számlát küld Megrendelő részére.
 6. Ha Megrendelő a visszaigazoló e-mailben meghatározott fizetési határidőn belül a képzés, illetve rendezvény részvételi díját nem fizeti meg, és nem jelzi készpénzes fizetési szándékát, úgy ezt Szolgáltató a Meg­rendelő szerződéstől történő elállásának tekinti.

2. Online megrendelések feldolgozása és teljesítése

 1. A Megrendelés feldolgozása hétköznap munkaidőben történik. Megrendelés leadására a meg­jelölt időpontokon kívül is van lehetőség. Amennyiben ez a munkaidő lejárta után történik, az az azt követő napon kerül feldolgozásra.
 2. Az SVT Alap- és Haladó kurzusok SRA által kötelezően előírt időtartama 27, ill. 28 óra. Az online SVT Alap- és Haladó kurzusok esetén a Megrendelés teljesítésének időtartama:
 • az offline kurzusok 4 naposak (nettó 28 óra)
 • az online, webinárium formában tartott tanfolyamok heti 3 órásak, 10 héten keresztül (nettó 30 óra)
 • Az egyéb programok időtartama, azaz a Megrendelés teljesítésének időtartama programonként változó.
 1. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Szolgáltató, illetve az alkalmazott módszer alapítójának személyes véleményét tükrözi. Az elhangzott tananyagok nem minősülnek diagnosztizálásnak, orvoslásnak, gyógyításnak. A szolgáltatás igénybe­vételéből származó károk tekintetében Szolgáltató kizárja felelősségét.
 2. Amennyiben Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a meg­rendelt Szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről Megrendelőt azonnal, de leg­később 2 (két) munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni.
 3. Bármely okból felmerülő részleges teljesítésre kizárólag Megrendelővel történő egyeztetést követő­en kerülhet sor.

VIII. Az online megrendelések és Szolgáltatások teljesítésnek technikai feltételei

A Honlapon történő Megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok követ­kez­ményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő maga­tartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibák­ért, követ­kez­mé­nye­kért.

Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld Fogyasztó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be;
 • Fogyasztó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meg­hibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért;
 • a Felhasználói jelszavaknak vagy fiókoknak akár a Felhasználó tudtával, akár anélkül történő illetéktelen használatából eredő károkért. Felhasználó azonban felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával Szolgáltatónak vagy harmadik személy­nek okozott károkért.

IX. Fizetési feltételek

1.     Fizetési módok

 1. Banki átutalás: Felhasználó a kiválasztott képzések, illetve egyéni vagy üzleti konzultáció ellen­értékét a díjbekérőben található bankszámlára 8 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bank­számláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a szolgáltatás(ok) általa meg­hatá­ro­zott módon történő átvételére.

  Banki átutalásnál minden esetben kérjük a megjegyzésben Megrendelő nevét és a megrendelt Szolgál­tatás nevét, vagy Megrendelő emailcímét feltüntetni, a Szolgáltatás teljesítésének meg­könnyítése és meggyorsítása érdekében.

 1. Banki befizetés: Megrendelő a CIB Bank fiókjában is befizetheti a megrendelt Szolgáltatás ellenértékét. Banki befizetésnél minden esetben kérjük a megjegyzésben Megrendelő nevét és a megrendelt Szolgál­tatás nevét, vagy Megrendelő emailcímét feltüntetni, a Szolgáltatás teljesítésének meg­könnyítése és meggyorsítása érdekében.
 2. Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések az OTP Simple rendszerén keresztül valósulnak meg. A szolgáltatást az OTP Mobil Kft. biztosítja. Ehhez átirányításra kerül egy biztonságos oldalra, amelyet az OTP Mobil Kft. üzemeltet. A vásárlással elfogadja, hogy a Beyond Infinity Kft. által az svtonline.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, email cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. A bankkártyás fizetés Megrendelő számára semmilyen plusz költséggel nem jár.
 3. Ismétlődő bankkártyás fizetés: A honlapon elérhető részletfizetés, illetve havi előfizetés ismétlődő bankkártyás fizetéssel történik (a továbbiakban: Ismétlődő fizetés). Az Ismétlődő fizetés egy, a Simple által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció,
  mely alapján a Megrendelő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott
  bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli
  megadása nélkül.
  Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Megrendelő a Szolgáltatói elfogadóhelyen nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.
  Az Ismétlődő fizetés két típusa:
  a) Egyszeri hozzájárulásos: a Megrendelő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.
  b) Eseti hozzájárulásos: a Megrendelő valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja az az ismétlődő tranzakciót. Ebben az esetben a Megrendelő számára az ismétlődő fizetés egy
  tulajdonképpeni kényelmi funkció, melynek segítségével nem kell a jövőben minden fizetés során újból megadnia a bankkártyaadatait.
  A Simple ezen fizetési mód kapcsán vállalja, hogy a sikeres fizetés tényéről a Vevőt a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesíti.
  Amennyiben egy beregisztrált bankkártyához kapcsolódó ismétlődő fizetéses-típusú tranzakció eredménye sikertelen, a Szolgáltató a szóban forgó tranzakció elindításának a napján nem
  próbálhat meg újabb tranzakciót végrehajtani a beregisztrált kártya terhére. A Simple jelenleg a következő bankkártya-típusokat fogadja el: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express. Amennyiben az Egyedi Szerződés csak bizonyos bankkártya-típusra határoz meg Jutalék-mértéket, akkor az automatikusan alkalmazandó a többi bankkártya-típusra is.
 4. Készpénzes fizetés: Felhasználó a személyes képzés, illetve konzultáció esetén a szolgáltatás ellen­értékét számla ellenében kész­pénzben is ki tudja egyenlíteni.

2.     Képzések, rendezvények részvételi díjának kiegyenlítése

 1. A képzések, rendezvények díját Megrendelő a Megrendelést visszaigazoló emailben megadott számlaszámra történő befizetéssel egyenlítheti ki, a megadott határidőig.
 2. Egyes képzések esetén Megrendelőnek lehetősége van részletfizetést választani, és a vételárat több részlet­ben megfizetni. Ezt a lehetőséget Megrendelő a jelentkezési űrlap kitöltése során a fizetési módok közül választhatja ki. A részletfizetés a Simplepay ismétlődő bankkártyás fizetési rendszerél történik. Az SVT Klub havi tagsági díja ugyancsak Ismétlődő fizetéssel egyenlítheő ki.
 3. Abban az esetben, ha Felhasználó valami okból kifolyólag nem tud részt venni a képzésen, ez az összeg nem jár vissza (Szolgáltató kötbérként érvényesíti Felhasználóval szemben), viszont következő kurzusra átvihető.
 4. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató a képzésen való részvételi lehetőséggel szolgáltatását teljes mérték­ben teljesíti, az első részletet követő további részletek meg nem fizetése esetén – a fizetési fel­szólí­tás­ban foglalt határidő eredménytelen elteltét követően – a Szolgáltató peres, vagy nem peres el­járás­ban követelheti a fennmaradt vételárrész megfizetését.
 5. Ki nem egyenlített teljes vagy – részletfizetés esetén – első számla esetén az előzetesen elküldött tananyag nem képezi Megrendelő tulaj­donát, azt köteles Szolgáltató részére a fizetési határidő utáni 8 (nyolc) napon belül saját költségén visszaszolgáltatni.

3.     Tanácsadás díjának kiegyenlítése

Konzultáció esetében a tanácsadás díjának kiegyenlítése előreutalással történik, a Szolgál­tató által Megrendelő részére elküldött bankszámlaszámra. A szolgáltatás díjának legkésőbb a konzul­tációs időpont előtt 24 órával meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatait Szolgáltató korábban elküldte Felhasználó részére. A díj megérkezéséről a Szolgál­tató nem tájékoz­tatja a Felhasználót, csak abban az esetben, ha ezt a Felhasználó kifejezetten kéri Szolgál­tató­tól.

A díjfizetéshez

 • Szolgáltató köteles megadni vezeték- és keresztnevét, bankszámlaszámát (nem magyar­országi lakcímmel rendelkező Felhasználó esetén szükség esetén IBAN számát is), valamint a bank­számla­számot szolgáltató bank nevét.
 • Megrendelő köteles megadni vezeték- és keresztnevét, valamint számlázási címét.

Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

4. Az Online SVT Klubra vonatkozó feltételek

Az Online SVT Klub egy rendszeres előfizetési program, mely egy külön oldalon rendelhető meg. Ennek díját ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az erre külön létrehozott megrendelő űrlapon. Az Online SVT Klub tagsági előfizetése havonta automatikusan megújul, az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre kerül a megadott kártyaadatokkal.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen oldalon kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. Nem tárolunk tehát bankkártya adatokat, a Simple egy “token” segítségével engedi az ismétlődő fizetést.

Az előfizetés a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a szolgáltatás igénybe vevő személy a saját fiókjában, vagy emailben a renata@svtonline.hu címen a klubtagság lemondását nem kéri. A tagság és az ismétlődő fizetés lemondására a klub belső felületén a Profilom menüpont alatt van lehetőség. A lemondásról megerősítést kérő email érkezik, amiben a linkre kattintva az ismétlődő fizetés azonnal megszűnik. A klubtagság tovább használható, amíg az előző befizetéssel jogot szerzett rá. A pénzt havi előfizetés esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg először levonni, mely napon az előfizetés indult. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, illetve többször ismételten megpróbáljuk a levonást. Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy a Klubtag kérte a tagságának megszűntetését, a Klubtagság az előfizetés lejártát követő 7. nappal automatikusan megszűnik. Az előfizetés megszűnésével a felhasználónak már nem lesz jogosultsága elérni az Online SVT Klub szolgáltatásain belül kínált tananyagokat, tréningeket, rendezvényeket. A véletlenül megkezdett, kifizetett előfizetési időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.

Az Online SVT Klubtagság egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe, melyet a megadott email címre küldünk el. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalunk felelősséget. A felhasználónak természetesen van lehetősége az adatai módosítását kérni, és ebben maradéktalanul segíteni fogunk. Az Online SVT Klub belépését más embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párossal csak egyetlen személy használhatja az Online SVT Klubot. Bármilyen csoport esetén minden tagnak szükséges aktív előfizetéssel rendelkezni, ha többen is el szeretnék érni a tananyagokat.

5. A fizetés időpontja

A részvételi díj megfizetésének időpontja banki átutalás, illetve bankkártyás fizetés esetén az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

X.  Elállás, felmondás joga

 1. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a jelen pont rendelkezései csak a fogyasztónak minősülő Meg­rendelők­re vonatkoznak. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevé­keny­sége körén kívül eljáró természetes személy.
 2. A fogyasztónak minősülő Megrendelő az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályo­zása Fogyasztó felmondási jogának gyakorlására 14 napon belül jogosult indokolás nélkül. A felmondási határ­idő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó/Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 3. Az elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 4. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék eseté­ben, amelyet Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen Fogyasztó személyére szabtak.
 5. Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
  1. (…) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (tan­folyamok, konzultációk, tréningek, személyes képzések, stb.);
  2. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (képzés, konzultáció) esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül kezdte meg, és Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti;
 • olyan szolgáltatói szerződés esetében, amelynél Szolgáltató Fogyasztó kifejezett kérésére végez Szolgáltatást Fogyasztó számára sürgős ügyben, konzultáció keretében;
 1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adás­vétele tekintetében, ha az átadást követően Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 2. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Fogyasztó e bele­egyezésé­vel egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés meg­kezdését követően az elállási jogát elveszíti.

Fogyasztó a felmondási jogának gyakorlásával nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést. A felmondási időszak a szerződés megkötésének napjától (az a nap, amikor a Szolgáltatás díja megérkezik Szolgáltató számlájára) számított 14 nap elteltével jár le.

 1. Fogyasztó felmondási jogának gyakorlása során a több alkalmas képzésekre vonatkozóan köteles meg­téríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgál­tatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti Fogyasztó számára az általa nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgál­tatás ellen­értékét.
 2. Szolgáltató több alkalmas képzések esetén teljes pénzvisszafizetési garanciát vállal az addig be­fizetett képzési díjra, amennyiben Megrendelő az első foglalkozás után él elállási jogával.
 3. Ha Fogyasztó a fel­mondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles el­juttatni a Szolgáltatóhoz (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével – Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. Fogyasztó a megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Szolgáltató részére.
 4. Fogyasztó határidőben gyakorol­ja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 5. Fogyasztó 14 nap elteltével is gyakorolhatja elállási és felmondási jogát – még nem, vagy nem egészében teljesített Szolgáltatás esetén – a Szolgáltató olyan szerződésszegése esetén, aminek következtében Önnek már nem áll érdekében a szerződés teljesítése. Elállását vagy felmondását ebben az esetben indokolnia kell. Ilyen tartalmú nyilatkozatát kérjük, küldje meg Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinek egyikére.
 6. Személyes vagy online konzultáció esetében a lefoglalt időpont lemondására Felhasználó részé­ről a lefoglalt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondásra a le­foglalt időpontot megelőző kevesebb, mint 24 órával kerül sor, a Felhasználó 5.000 Forintos le­mondási díjat köteles megfizetni függetlenül attól, hogy az online konzultációt később igénybe veszi-e.

A szolgáltatás lemondását Szolgáltató bármikor (akár a konzultáció előtt kevesebb, mint 24 órával is) jelezheti Felhasználó felé, s ezért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

 1. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonat­kozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmi­féleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni. A termék visszaküldésének költségét Fogyasztónak kell viselnie, Szolgáltató e költség viselését nem vállalja.
 2. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett érték­csökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 3. Ha Fogyasztó a szerződést felmondja, Szolgáltató haladéktalanul, de leg­később a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül vissza­téríti Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
 4. A visszatérítés során a Szolgál­tató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E vissza­térítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 5. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 6. A fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

 1. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁFSZ-ben megadott elérhetőségeken.

XI.  Igényérvényesítés

 1. Fogyasztó Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.
 • A hibát Fogyasztó Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését.
 • Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződés­től is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 1. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Fogyasztó a szerződés teljesítésé­től számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvé­nye­sítheti.
 2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén Fogyasztó szavatossági igényeit 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti.
 3. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

XII. A teljesítés megtagadása

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását  annak megkezdése előtt, – illetve rendkívüli esetben, annak megkezdése után – meg­tagadja, illetve a Megrendelést visszautasítson.

Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtásának, illetve a Megrendelés teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés meg­küldését követő munkanapon megtéríti Megrendelőnek. Ilyen esetekben Szolgáltató kifejezetten kizárja a Megrendelő által benyújtott kártérítési igényt.

XIII.   Panaszkezelés

 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes meg­elégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak a szerződés­sel vagy annak teljesí­té­sével kapcsolatban mégis valamilyen panasza vagy észrevétele van, úgy panaszát az 1. pont­ban meg­adott elérhetőségeken, szóban vagy írásban terjesztheti elő.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgál­tató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító állás­pont­ját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig meg­őrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót az elutasítás indokáról, vala­mint arról, hogy Felhasználó a panasz jellegétől függően mely hatóság vagy békéltető testület eljárás­át kezdeményezheti.

XIV.      Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben azonban a Szolgál­tató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folyta­tott tárgyalások során nem rendeződik, a jogvita rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendel­kezésére:

1.    Bírósági eljárás kezdeményezése

Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári el­járás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrend­tartás­ról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

2.    Panasztétel a járási hivatalnál

A Fogyasztó panaszával személyesen,  postai úton vagy e-mailben a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első­fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékes­séggel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

3.    Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Fogyasztó panaszaival békéltető testülethez (a továbbiakban: Békéltető Testület) is fordulhat. A békél­tető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békél­tető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létre­hozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testü­let illetékes.

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbe­sítésétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Megrendelő igényé­nek jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően. Nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irány­elv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkal­ma­zásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy rész­vételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye nem a területileg illeté­kes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együtt­működési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

4.    Online vitarendezés

A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot annak érdekében, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és keres­ke­dők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni.

Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vita­rendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

 

XV.    Szerzői jogok

 1. A svtonline.hu és az összes, Szolgáltató által ugyanezen ÁSZF szerint működtetett honlap (pl. www.onlinesvt.hu, www.svtplusz.hu), mint honlap és annak teljes szöveges és grafikus tartalma, valamint a működéséhez szükséges minden egyes összetevő (a továbbiakban: Szellemi alkotás) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató (az 1999. évi LXXVI. tv. alapján). A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.
 2. Szolgáltató, mint jogtulajdonos és mint a honlap üzemeltetője nem járul hozzá e közzé­tett tartal­mak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásá­hoz, átdolgo­zásá­hoz vagy egyéb felhasználásához. Ezért tilos a honlapon megjelenő tartal­mak vagy azok bár­mely részleté­nek – beleértve az ingyenes anyagok, a tanfolyamokon használt anyagok, a prezentációk, a felvéte­lek, a blog­bejegyzések, az ismertetők, a tájékoz­tatók, az ábrák, a saját képek, és minden más információ és adat – másolása (többszörö­zése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában, valamint értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Tilos továbbá a Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő haszno­sítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos.
 3. Felhasználó a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használ­hat­ja: a honlap tartalmát letöltheti, képernyőjén megjelenítheti, kinyomtathatja, de azokat nem sok­szoro­sít­hatja.
 4. Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad Fogyasztónak, hogy a képzéseken használt Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. Fogyasztó a Szellemi alkotásokat nem módosít­hat-ja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat Fogyasztó nem veheti vagy ad­hatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult Fogyasztót a jelen ÁSZF alapján meg­illető jogokat másra átruházni.
 5. A svtonline.hu honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni Szolgáltató írásos hozzá­járulása esetén is csak az adott honlapra való hivatkozással, a forrás pontos meg­jelölésével lehet. Ilyen igény esetén Szerzővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségein vehetik fel.
 6. Szerző szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másod­lagos domain nevekre, valamint internetes reklámfelületeire egyaránt fenntartja minden jogát.
 7. Tilos a svtonline.hu honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy vissza­fejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.svtonline.hu honlapon vagy azok bármely része módosít­ható vagy indexelhető.
 8. A svtonline.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag Szerző írásos hozzájárulásával lehetséges.
 9. Szerző fenntartja a honlapon és Szerző bármely alkotásában található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
 10. A honlapon és Szerző bármely alkotásában található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, vagy bármiféle magatartás tanú­sítására. A honlap olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a leg­megfelelőbbek-e. Szolgáltató kizár a honlap felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért ered­ményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következ­ménye­kért való – felelősséget.
 11. Szolgáltató a jelen 5. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben Fogyasz­tó a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben Fogyasztó köte­les a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.
 12. Jelen ÁSZF tudomásulvételével Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályo­zás­nak és a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is. A jogosulatlan felhasználás, büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés miatt bekövetkezett anyagi és/vagy erkölcsi kárának megtérítését.

 

XVI. Adatvédelem

Szolgáltató a Megrendelő személyes adatainak kezelése során az Adatkezelési tájékoztatóban foglal­tak­nak megfelelően jár el. A honlap adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a követ­kező oldalon: www.svtonline.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Megrendelő részéről leadott akár on-, akár offline Megrendelés esetén a jelen ÁSZF elfogadásával együtt Szolgáltató jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadását is vélelmezi.

XVII.   Egyoldalú módosítás joga

 1. Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazda­sági körülményekben beállt változások, így különösen a képzések fejlesztése iránti piaci igények, a képzé­sekre vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai vagy a jog­szabályok­nak való megfelelés ezt indokolják. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően bármely képzésre jelentkezik, az egyben az ÁSZF módosítás Fogyasztó részéről történő elfogadását is jelenti.
 2. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 3. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra, valamint a Szolgáltatóra.

XVIII.    Vegyes rendelkezések

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes maga­tartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az nem érinti a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét.
 3. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvé­nyes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Budapest, 2021. szeptember 27.

© Beyond Infinity Kft.

 

 

Melléklet

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki, és juttassa vissza!)

Címzett: Beyond Infinity Kft. 3235 Mátraszentimre, Széchenyi utca 24.;  email: renata@svtonline.hu , tel.: +36 20 448 7958

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi Termékkel/Képzéssel/Konzultációval/Egyéb szolgáltatással kapcsolatos szerződés tekintetében:

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (megfelelő jelölendő)

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Scroll to Top